Những lỗi vi phạm giao thông là...tịch thu luôn xe máy từ ngày 1/8